fbpx

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä
Outdoor Media Oy, Pihlajatie 28, 00270 HELSINKI. Sähköposti: [email protected].

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Mika Kukkonen, [email protected]

3. Rekisterin nimi
Outdoor Media Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Outdoor Median asiakasrekisteriin on liitetty rekisterinpitäjän kustantamien aikakauslehtien, kirjojen sekä muiden tuotteiden ja palveluiden tilaajat, saajat ja maksajat.
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:
– tilausten toimittaminen, laskutus, maksujen valvonta, maksuajan myöntäminen ja perintä
– osoitteenmuutosten ja peruutusten kirjaaminen ja tilausten uudistaminen
– Outdoor Median tuotteiden ja palveluiden markkinointi
– Asiakassuhteen hoitaminen ja lukijatutkimukset
– tietosuojalaissa tarkoitettujen suoramarkkinointikieltojen toteuttaminen sekä suoramarkkinointiin annettujen suostumusten käsittely
Henkilötietojen käsittely on ulkoistettu Taikatilaus Oy:lle.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaista voidaan kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:
– asiakastiedot: nimi, tieto alaikäisyydestä, asiakasnumero, yhteystiedot (ml. sähköpostiosoite ja muu sähköinen osoitetieto) yhteydenottoa varten, kiinnostus- ja harrastustiedot, laskutusyhteystiedot, suostumus sähköposti-, tekstiviesti- ja muilla automaattisilla järjestelmillä lähetettävään suoramarkkinointiin, suoramarkkinoinnin kieltokoodit sekä tieto osoitteen saantitavasta
– rekisterinpitäjän ja muiden yritysten välisten yhteistyösopimusten kulloinkin edellyttämät tiedot (esim. Plussa-kortin numero)
– tilaustiedot: tilaaja- ja saajatiedot, tuotetiedot, tarjoustiedot, hintatiedot, laskutustiedot, toimitustiedot, maksutapatiedot, peruutustiedot, palautustiedot, tarjonnan kieltokoodit ja reklamaatiotiedot
– ilmaislehtien saajien nimi- ja osoitetiedot
– muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta) ja hänen tilaukseen liittyvistä tapahtumista (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 5 kohta). Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä sekä rekisterinpitäjän kanssa lehtien myyntiä koskevan sopimuksen tehneiltä yhteisöiltä sekä tavaroiden ja palveluiden tilausmyyjiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakkaiden henkilötietoja luovutetaan säännönmukaisesti rekisterinpitäjän kanssa lehtien myyntiä koskevan sopimuksen tehneille yhteisöille sekä tavaroiden ja palvelujen tilausmyyjille. Tiedot luovutetaan teknisen käyttöyhteyden avulla, teknisenä tallenteena tai paperitulosteena.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimitiloissa.

B. ATK:lle talletetut tiedot
Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Outdoor Media Oy:n asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kun rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö Outdoor Media Oy:lle yllä mainittuun osoitteeseen tai käydä edellä mainitussa osoitteessa henkilöllisyyden todistava asiakirja mukanaan. Tarkastuspyynnössä rekisteröidyn tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa.

Outdoor Media Oy toimittaa kirjallisen vastauksensa rekisteröidylle 30 päivän kuluessa siitä, kun rekisteröity on käynyt henkilökohtaisesti Outdoor Media Oy:ssä tai kun rekisteröidyn kirjallinen tarkastuspyyntö on saapunut Outdoor Media Oy:lle.

Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää Outdoor Media Oy:lle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

11. Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Outdoor Media Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia tai markkintatutkimusta varten. Halutessaan käyttää kielto-oikeuttaan rekisteröity voi lähettää kirjeen edellä mainittuun Outdoor Media Oy:n osoitteeseen tai lähettää sähköpostin osoitteeseen [email protected].

Outdoor Media Oy 1.4.2014